deA | Zonneparken

Zonneparken

Een zonnepark of ook wel: zonneweide is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, voor de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Er zijn ook oost-west opstellingen waarbij meer gericht wordt op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert deze groene stroom vervolgens aan particulieren en bedrijven.

Bron: gemeente Apeldoorn

Overeenkomsten worden over het algemeen aangegaan voor een periode van 25 jaar. Na die tijd krijgt het terrein haar oude bestemming/gebruik terug.
Voor eventuele verlenging dan wel vernieuwing van het zonnepark zal dan opnieuw een procedure moeten worden doorlopen, aan de hand van het dan geldende beleid van de gemeente.

Bron: gemeente Apeldoorn

Met alleen zonnepanelen op daken wekken we niet genoeg energie op. Daarom hebben we behalve zonnedaken ook zonnepanelen op andere plekken en andere vormen van energieopwek.

Allebei nodig
Om te komen tot een productie van duurzame opwek die aan de vraag naar energie kan voldoen is veel meer nodig dan wat panelen op het dak opbrengen. Andere vormen zoals windenergie (op zee maar ook op land) en grondgebonden zon zijn hard nodig, naast energiebesparing om het plaatje rond te krijgen.

Tempo nog te laag
Particulieren, deA en andere organisaties zijn al jaren actief om grote daken in Apeldoorn vol te leggen met zonnepanelen. Dat is echter een proces van zeer lange adem. Eigenaren moeten bereid zijn, het dak moet sterk genoeg zijn en voldoende in de zon liggen, de aansluiting moet erop berekend zijn en zo zijn er nog wel meer obstakels te noemen die ervoor zorgen dat de ambitie om alle daken vol panelen te leggen maar langzaam gerealiseerd wordt. Van alle daken in Apeldoorn is (eind 2020) nog maar een klein gedeelte van zonnepanelen voorzien.

Zonneparken veranderen het aanzien van het landschap. Voor omwonenden kan de verandering van uitzicht groot zijn. 

Zonneparken worden in open gebieden (weilanden, landbouwgronden) gebouwd, en daarmee wordt het karakter van het gebied veranderd. Naast een passende inrichting van het park zelf (om de natuur zo veel mogelijk te beschermen) moet een park ook passen in het omringende landschap en de directe omgeving. Gebruikelijk en tegenwoordig ook dwingend voorgeschreven is dat de installatie omzoomd wordt door een groene strook met bomen, heesters, struiken en ander groen.

Niettegenstaande dat de omzoming er fraai uit kan zien neemt het niet weg dat voor direct omwonenden het vrije uitzicht geheel of deels verdwijnt.

Het is daarom essentieel dat in de ontwerpfase van een zonnepark betrokkenen kunnen meepraten en invloed kunnen uitoefenen om het zonnepark aan te passen aan hun wensen. Bij het nadenken over het eerste ontwerp is het van belang dat de ruimte voor aanpassingen er ook is.

Zonnepanelen maken nauwelijks of geen geluid. Geluidsoverlast is dus meestal niet aan de orde. Versterking van omgevingsgeluid zal niet optreden door het groen dat om en in de zonneparken geplaatst wordt.

Een mogelijk effect van zonnepanelen op weg- en railverkeer is daarnaast de reflectie van zonlicht. Verreweg de meeste inkomende zonnestralen die op zonnepanelen terecht komen, worden geabsorbeerd en omgezet in elektriciteit. Maar omdat de bovenste laag van de panelen van glas is gemaakt, zal een heel klein deel (<5%) van het zonlicht worden gereflecteerd. Deze schittering komt vooral voor bij zonsopgang en zonsondergang, wanneer de zon haaks op de panelen staat. Het licht dat op een zonnepaneel valt, wordt in één specifieke richting weerkaatst, omdat een zonnepaneel een glad oppervlak heeft. Bij plaatsing van de panelen wordt hier ook rekening mee gehouden.

Ook zijn er verschillende types zonnepanelen en coating op de markt. Afhankelijk van de locatie zal een initiatiefnemer bekijken welk type het meest geschikt is.

Zonneparken hebben geen effect op de natuurlijke frequentie en zorgen niet voor verminderde negatieve ionen.

Wat is de rol van deA en hoe betrekken wij u als omwoner/Apeldoorner?
Het standpunt van deA is dat de bewoners van Apeldoorn en zeker die in de nabijheid van het park, er ook iets over te zeggen moeten hebben. Ook zien we graag dat naast eventuele de lusten van de zonneparken ten goede komen aan de inwoners van Apeldoorn. 

Concreet willen we daarom medezeggenschap cq mede-eigenaarschap organiseren. Wat deA betreft gaat het om de volgende zaken:

  • Financieel; de direct omwonenden en de inwoners van Apeldoorn moeten mee kunnen profiteren,
  • Inpassing; bewoners moeten mee kunnen praten over de inrichting van het park, zeker met betrekking tot de inpassing in het landschap.

Meedenken of meebeslissen of het meedenken over de landschappelijke inpassing van park-onderdelen is ook een mogelijke manier van participatie. Kiezen voor allemaal kan natuurlijk ook.

En wellicht ontstaan er in de toekomst nog meer vormen om deel te nemen aan zonneparken.

Bewoners kunnen meedoen, meedenken en meeprofiteren

rondom zonneparken die in Apeldoorn zijn of worden gerealiseerd